JPP - Jedinica za primenu projekta

JPP je formirana od strane Investitora tj. Korisnika (prema PRAG  proceduri sklapanja ugovora) – Opština Vrbas i Kula. Formiranje JPP je izvršeno na zahtev Organa ugovaranja – Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, a na osnovu preuzetih obaveza Korisnika definisanih u Pismu o angažovanju. Formiranje JPP je jedan od preduslova da sve faze Projekta budu sprovedene stručno i kvalitetno, da se Projekat završi u određenom roku i bude kontrolisan svo vreme trajanja.

Funkcije i zadaci Jedinice za primenu projekta i obim poslova na realizaciji izgradnje CPPOV Vrbas/Kula su sledeći:

•    JPP vrši izradu i dopunu Plana sprovođenja projekta i priprema izveštaja o preduzetim aktivnostima;
•    JPP svakodnevno upravlja Projektom i vrši nadgledanjem nad sprovođenjem Projekta (tehnički, finanijski i adminstrativni aspekti);
•    JPP vrši kontrolu nabavke i finansijskih sredstava u okviru projekta;
•    JPP priprema izveštaje o Projektu u skladu sa zahtevima Organa ugovaranja, Korisnika, Radne grupe i drugih nadležnih institucija;
•    JPP vrši nadgledanje i kontrolu realizacije Ugovora;
•    JPP vrši koordinaciju sa drugim organizacijama i institucijama koje su uključene u projekat;
•    JPP prati sprovođenje ugovora stalnom kontrolom plana i programa iz Ugovora, preuzima potvrde o privremenoj naplati i dopunsku dokumentaciju izdatu od strane Ugovarača, organizuje i prisustvuje mesečnim sastancima gde diskutuje o mesečnim izveštajima sa Nadzornim organom i Izvođačem radova, arhivira potvrde o privremenoj situaciji i dopunsku dokumentaciju;
•    JPP definiše sopstvene standarde praćenja Ugovora radi kontinuiteta rada i usaglašava ih sa Nadzornim organom;
•    JPP aktivno učestvuje u praćenju sprovođenja Ugovora redovnim obilaskom gradilišta/terena sa izabranim Nadzornim organom. Održava redovne sastanke (nedeljno, mesečno), prati napredovanje radova/dostavu opreme, i učestvuje u pripremi eventualnih Aneksa ugovora.

 

ax pozicija "Broj 5"

This is a sample module in position “broj 5”. All modules in this position will be arranged in vertical column. The whole position will be collapsed, if there are no modules published.

ax pozicija "broj 6"

This is a sample module in position “user6”. All modules in this position will be arranged in horizontal row. The whole position will be collapsed, if there are no modules published.

ax pozicija "Broj 7"

This is a sample module in position “broj 7”. All modules in this position will be arranged in horizontal row. The whole position will be collapsed, if there are no modules published.